Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej

34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 4, tel. (18) 33 19 040

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

Informujemy, że do 16 września 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych  w ramach projektu:

„Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Priorytet 10 Wiedza i kompetencje Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

W roku szkolnym 2020/2021 zostanie przyznane 15 stypendiów w kwocie 250 zł brutto na miesiąc, wypłacane przez 10 miesięcy danego roku szkolnego (od września do czerwca).

O stypendium może ubiegać się uczeń, który przedłożył w wyznaczonym terminie wypełniony Wniosek o przyznanie stypendium oraz uzyskał w poprzednim roku szkolnym najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych. Stypendia będą przyznane 15 osobom z najwyższą liczbą punktów rekrutacyjnych zgodnie z kryteriami rekrutacji. Wprzypadku takiej samej ilości punktów o miejscu na liście rankingowej decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Uczeń może uzyskać w/w stypendium tylko jeden raz w cyklu kształcenia. Więcej informacji na stronie projektu https://zstio.edu.pl/edukacja/pos/

Prawidłowo wypełnione wnioski należy składać w Sekretariacie szkoły przy ul. Starowiejskiej 4 lub Matejki 11 do dnia 16 września 2020 r.

 

Załączniki:

WNIOSEK

KRYTERIA REKRUTACJI