Regulamin Konkursu promującego wsparcie wyboru ścieżki kariery zawodowej przez uczniów szkół podstawowych
„Zawód nie zawodzi” - edycja 2022/2023

§1. Organizator, Partnerzy i Sponsorzy Konkursu

Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej.

Patronat nad Konkursem sprawuje Stowarzyszenie HUMANEO z Nowego Sącza.

Sponsorem Konkursu są firmy: Blachotrapez z Rabki-Zdrój oraz PalettenWerk z Jordanowa.

§2. Uczestnicy Konkursu

Konkurs obejmuje uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych biorących udział w Projekcie pt. "Zawód nie zawodzi" - wsparcie wyboru ścieżki kariery zawodowej przez uczniów szkół podstawowych.

§3. Cele Konkursu

Celem konkursu jest wsparcie wyboru ścieżki kariery zawodowej uczniów szkół podstaowwych poprzez:

 1. Rozbudzenie zainteresowań zawodowych wśród dzieci i młodzieży – uczniów szkół  podstawowych, ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań techniczno – informatycznych.
 2. Wyłanianie i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań zawodowych.
 3. Wspieranie szkół podstawowych do rozpoznawania i rozwijania zainteresowań  oraz uzdolnień zawodowych uczniów.
 4. Podejmowanie przez szkoły różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.
 5. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności.
 6. Propagowanie idei społeczeństwa wykorzystującego nowoczesne technologie.
 7. Propagowanie e-learningowych form nauczania.
 8. Doradzwtwo zawodowe.
 9. Stworzenie bazy pracodawców kształcących w zawodach.

§4. Terminarz Konkursu

Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach:

 1. Etap szkolny:                                od 24.04.2023 r. do 28.04.2023 r.
 2. Finał konkursu:                             26.05.2023 r.

§5. Zasady Konkursu

 1. Wszelkie informacje o Konkursie będą publikowane na platformie Konkursowej: https://znz.zsti.edu.pl oraz na stronie Organizatora Konkursu https://zsti.edu.pl w zakładce "Projekt ZNZ".
 2. W ramach Konkursu prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna uczniów oraz ranking aktywności szkół.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o platformę e-learningową w formie  testów on-line.
 4. Aby szkoła była uwzględniona w rankingu szkół musi zostać zgłoszona do Konkursu. Zgłoszenia udziału szkoły w Konkursie dokonuje Dyrektor szkoły podstawowej za pomocą poczty elektronicznej na adres: zawodniezawodzi@zsti.edu.pl wysyłając wiadomość zawierającą następujące dane:
 • Nazwa szkoły:
 • Adres szkoły:
 • Numer telefonu do sekretariatu:
 • Adres e-mail szkoły:
 • Ilość uczniów w szkole uprawnionych do udziału w konkursie (klasy VII - VIII szkoły podstawowej):
 • Imię i Nazwisko Dyrektora:
 • Imię i Nazwisko koordynatora konkursu:
 • Adres e-mail koordynatora:
 1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie klas VII - VIII szkoły podstawowej, którzy zarejestrują swój udział na platformie konkursowej.
 2. Zgłoszenie ucznia do Konkursu przebiega w następującej kolejności:
 • Uczeń zakłada swoje indywidualne konto na platformie konkursowej.
 • Organizator weryfikuje dane ucznia biorącego udział w Konkursie.
 1. Warunkiem uczestnictwa ucznia w Konkursie jest wyrażenie przez rodziców ucznia (lub prawnych opiekunów) zgody na udział ucznia w konkursie oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia.
 2. Konkurs przebiega w dwóch etapach:
 • Etap szkolny - uczniowie rozwiązują kilka testów on-line w godzinach określonych w harmonogramie przeprowadzenia etapu szkolnego. Harmonogram zostanie opublikowany na platformie Konkursowej.
 • Finał Konkursu: uczniowie zakwalifikowani do Finału Konkursu rozwiązują test on‑line w miejscu określonym przez Organizatora Konkursu.
 1. Punkty zdobyte przez uczniów danej szkoły w etapie szkolnym oraz w finale Konkursu sumują się na rzecz wybranej szkoły i stanowić będą podstawę do sporządzenia rankingu aktywności szkół.
 2. Ranking aktywności szkół obliczony zostanie wg wzoru:      

(suma punktów  zdobytych przez wszystkich uczniów danej szkoły podstawowej biorących udział w Konkursie) podzielona przez (liczba uczniów danej szkoły uprawnionych do udziału w konkursie)

 1. Tematyka pytań będzie zawarta w materiałach dydaktycznych przygotowanych przez Organizatora Konkursu. Materiały dydaktyczne na potrzeby poszczególnych etapów konkursu będą publikowane na platformie konkursowej z odpowiednim wyprzedzeniem, pozwalającym uczestnikom konkursu na zapoznanie się z nimi.
 2. Testy konkursowe będzie można rozwiązywać na komputerach lub smartfonach podłączonych do sieci Internet, wyposażonych w przeglądarkę internetową.
 3. Podczas Konkursu uczeń zobowiązany jest do samodzielnego rozwiązania testów on-line.

§6. Przebieg Konkursu

I. Etap szkolny

 1. Etap szkolny jest prowadzony w pięciu obszarach.
 2. Uczeń może uczestniczyć w aktywnościach dostępnych w każdym z obszarów.
 3. Uczeń rozwiązuje testy on-line na następujących zasadach:

a)      w każdym z obszarów Organizator przygotuje test on-line,

b)      testy będą dostępne w ściśle określonych przedziałach czasowych,

c)       do każdego z testów uczeń może podejść tylko jeden raz,

d)      za poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje określoną w pytaniu liczbę punktów,

 1. Etap szkolny dostępny będzie od 24.04.2023 r. do 28.04.2023 r.
 2. Indywidualne wyniki uczniów będą dostępne na kontach uczniów na platformie Konkursu.
 3. Zdobyte przez ucznia punkty sumują się na koncie szkoły.
 4. Do finału Konkursu zostanie zakwalifikowanych po dwóch uczniów z każdej szkoły w każdym z obszarów Konkursowych, którzy osiągną najlepszy łączny wynik punktowy z wszystkich testów w danym obszarze.
 5. W przypadku uczniów, których wynik punktowy jest taki sam, o kolejności miejsc decyduje czas rozwiązania testów. Wyższe miejsce uzyska uczeń, który rozwiąże testy w krótszym czasie.
 6. W przypadku gdy uczeń uzyska kwalifikację do finału w kilku obszarach ma prawo wyboru obszaru, w którym będzie reprezentował szkołę w finale.

III. Finał Konkursu

 1. Finał Konkursu odbędzie się w dniu 26.05.2023 r., w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej
 2. Podczas Finału uczniowie będą rozwiązywać test on-line w tym samym czasie.
 3. W przypadku uczniów, których wynik punktowy jest taki sam, o kolejności miejsc decyduje czas rozwiązania testu. Wyższe miejsce uzyska uczeń, który rozwiąże test w krótszym czasie.
 4. Zdobyte przez ucznia punkty sumują się na koncie szkoły, którą reprezentuje.

§7. Nagrody

 1. W Konkursie przewidziane są nagrody dla:

a) najlepszych uczniów, którzy zdobyli największą liczbę punktów w finale w każdym obszarze konkursowym.

b) Najlepszej szkoły, na podstawie rankingu aktywności szkół według wzoru jak w §5 pkt. 10.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie ucznia w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 3. Login ucznia pozostaje niezmienny podczas całego trwania Konkursu, na wszystkich jego etapach.
 4. Obowiązkiem ucznia jest nieujawnianie loginu i hasła innym osobom.
 5. Dla uczestników, którzy z przyczyn losowych nie przystąpią do Konkursu w wyznaczonym dniu, nie przewiduje się dodatkowego terminu.
 6. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne wynikłe nie z jego winy uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie.
 7. Nadzór merytoryczny nad Konkursem pełni Komisja Konkursowa.
 8. O ostatecznej interpretacji Regulaminu decyduje Komisja Konkursowa.
 9. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne.