Technik informatyk

Charakterystyka zawodu technik informatyk
Technik informatyk zajmuje się w ogólności technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Do zakresu jego najważniejszych obowiązków można zaliczyć: znajomość praktyczną i teoretyczną sprzętu komputerowego (m.in. budowanie zestawów komputerowych i ich naprawa), znajomość tworzenia i obsługi sieci komputerowych, umiejętność tworzenia oprogramowania, obsługa systemów informatycznych i specjalistycznego oprogramowania, projektowanie oraz tworzenie i zarządzanie stronami WWW, tworzenie sieciowych i mobilnych aplikacji, projektowanie i tworzenie serwerów sieciowych baz danych.
Zawód ten zyskał duże znaczenie wraz z upowszechnieniem się komputerów oraz rozwoju internetu. Obecnie informatyka stała się kluczowym czynnikiem rozwoju przemysłu, handlu, wspomaga skuteczne zarządzanie firmą, wspiera medycynę, edukację i wiele różnych innych dziedzin działalności człowieka. Ponieważ jest to jedna z najszybciej rozwijających i zmieniających się branż stąd pojawiła się konieczność specjalizacji. Na rynku poszukuje się więc między innymi: programistów, administratorów sieci komputerowych, projektantów stron internetowych.

Sylwetka kandydata
Informatyk powinien być osobą samodzielną, potrafiącą analizować sytuacje i podejmować adekwatne decyzje. Cechami pożądanymi są również: cierpliwość, spostrzegawczość oraz zdolność logicznego i abstrakcyjnego myślenia.
Można też wymienić inne cechy, które ułatwiają pracę w tym zawodzie:

 •  zdolności do nauk ścisłych,
 • zainteresowanie elektroniką,
 • zdolność przewidywania skutków podjętych decyzji,
 • dokładność i systematyczność,
 • umiejętność koncentracji uwagi,
 • jasne i precyzyjne formułowanie myśli,
 • chęć ciągłego rozwoju i wzbogacania własnej osobowości,
 • podatność na innowacje,
 • umiejętność pracy w zespole.

Przeciwwskazania zdrowotne
Nie ma szczególnych przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w tym zawodzie. Utrudnieniem może być bardzo duża wada wzroku. W zależności od stanowiska istnieje możliwość zatrudnienia w charakterze informatyka osób niepełnosprawnych. Osoby poruszające się na wózkach mogą z powodzeniem wykonywać dostosowane do ich możliwości zadania. W niektórych pracach i przy odpowiednio dostosowanym sprzęcie informatykiem może być też osoba niedowidząca.

Zdobywane umiejętności zawodowe
Technik informatyk to zawód dla pasjonatów. Bez ciągłego treningu w rozwoju wiedzy i umiejętności trudno osiągnąć duże efekty, dlatego bardzo ważna jest praktyka. Stąd tego rodzaju umiejętności ćwiczone są w trakcie zajęć w wyposażonych w nowoczesny sprzęt pracowniach szkolnych a także w trakcie 4 tygodniowych praktyk zawodowych u pracodawców.
Oprócz przedmiotów ogólnokształcących kształcenie odbywa się w ramach takich przedmiotów informatycznych jak:

 • systemy operacyjne
 • sieci komputerowe
 • urządzenia komputerowe
 • programowanie witryn i aplikacji internetowych,
 • informatyka w zakresie rozszerzonym (w tym multimedia i grafika komputerowa),
 • bazy danych

Zdobywane umiejętności zawodowe to między innymi:

 • posługiwanie się systemami operacyjnymi,
 • praca w wybranych rodzajach sieci komputerowych,
 • posługiwanie się wiedzą o budowie i działaniu systemów operacyjnych w stopniu pozwalającym na opanowanie umiejętności pracy z różnymi systemami,
 • posługiwanie się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym,
 • konfiguracja sprzętu i oprogramowania dla podstawowych zastosowań informatycznych,
 • posługiwanie się językami obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL,
 • projektowanie baz danych i ich oprogramowania,
 • programowanie aplikacji internetowych, desktopowych i mobilnych w wybranych językach, w szczególności C++, PHP, Java,
 • stosowanie metod programowania i dobór algorytmów,
 • cyfrowe przetwarzanie obrazu i dźwięku.

Dla zawodu technik informatyk w naszym technikum dodatkowo proponujemy zajęcia dodatkowe w następujących dziedzinach:

 1. Technologie mobilne,
 2. Programowanie sterowników przemysłowych PLC,
 3. Pakiety biurowe - poziom zaawansowany (zajęcia mają przygotować uczniów do zdobycia umiejętności w standardzie ECCC oraz do zdania egzaminów i uzyskania certyfikatów ECCC),
 4. Pierwsze kroki w elektronice,
 5. Programowanie mikrokontrolerów,
 6. Nowoczesne systemy zabezpieczeń.

Wykaz kwalifikacji:
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Tytuł potwierdzający kwalifikacje zawodowe
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (zwany również egzaminem zawodowym) jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu określonych w standardzie wymagań. Umożliwia uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdającego poprzez zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania opracowanych przez instytucje zewnętrzne, funkcjonujące niezależnie od systemu kształcenia.

Możliwości zatrudnienia
Absolwenci technikum informatycznego mogą szukać pracy w różnorodnych firmach. Możliwości są ogromne i na pewno dużo większe niż w innych zawodach. Jest oczywiste, że informatycy znajdą zatrudnienie nie tylko w firmach informatycznych, ale mają również bardzo duże szanse na obsadzenie stanowisk w obsłudze systemów firm różnych branż.
Mogą to być na przykład:

 • firmy projektujące i tworzące strony internetowe
 • ośrodki obliczeniowe,
 • instytucje zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego,
 • firmy sprzedające sprzęt komputerowy,
 • firmy instalujące oprogramowanie i sieci komputerowe,
 • punkty serwisowe sprzętu komputerowego,
 • wydawnictwa i drukarnie,
 • studia graficzne i dźwiękowe,
 • studia telewizyjne i filmowe,
 • przedsiębiorstwa i instytucje korzystające z komputerów.

Absolwent technikum informatycznego może również założyć własną firmę i prowadzić działalność gospodarczą w wybranym zakresie, do czego też jest przygotowywany w trakcie kształcenia w szkole.
Do typowych zadań zawodowych na stanowiskach pracy należą:

 • montaż, naprawa, konserwacja i obsługa serwisowa sprzętu komputerowego,
 • rozbudowa i udoskonalanie zestawu komputerowego,
 • testowanie i diagnozowanie sprzętu komputerowego,
 • konfiguracja stanowisk komputerowych,
 • tworzenie aplikacji użytkowych i programów komputerowych,
 • konfiguracja i administrowanie sieciami komputerowymi,
 • projektowanie i administrowanie systemami baz danych,
 • cyfrowe przetwarzanie obrazu i dźwięku.

Możliwości dalszego kształcenia
W obecnym, przesyconym elektroniką i informatyką świecie, wiedza i umiejętności praktyczne mają ogromne znaczenie. Wymagane jest również odpowiednie, kierunkowe wykształcenie. Stąd warto podejmować dalszą edukację. Informatykę i kierunki z nią związane można studiować na politechnikach, uniwersytetach, uczelniach wyższych. Ukończenie naszego technikum jest dobrym przygotowaniem do takiego dalszego kształcenia. W czasie studiów można zdobyć tytuł licencjata, inżyniera czy magistra informatyki. Ale ukończenie studiów to nie koniec edukacji informatyka - ze względu na szybki rozwój tej branży należy się uczyć i rozwijać umiejętności zawodowe przez całe życie. Bardzo ważna jest otwartość na zmiany i umiejętność wdrażanie nowych zastosowań w codziennej pracy. Każdy informatyk musi przygotować się na konieczność uczestniczenia w szkoleniach i kursach dokształcających, które są nieodzownym elementem tej pracy.