34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 4
Pon - Pt: 8:00 - 15:00
  • zsti1
  • zsti2
  • zsti3
  • zsti4

Rekrutacja 2024/2025

Najważniejsze zasady rekrutacji w roku szkolnym 2024/2025

Ważne terminy dla ucznia i rodzica

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej

od 13 maja do 4 lipca
2024 r.

od 17 lipca do 24 lipca
2024 r.
2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje. od 21 czerwca do 4 lipca
2024 r.
nie dotyczy
3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. do 9 lipca 2024 r. do 29 lipca 2024 r.
4 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach do 9 lipca 2024 r. do 29 lipca 2024 r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 11 lipca 2024 r.
do godz. 12.00
30 lipca 2024 r.
do godz. 12.00
 6 Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do klasy I szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe / kształcenie w zawodzie.   od 13 maja do 11 lipca 2024 r.  od 17 lipca do 30 lipca
2024 r.
 7 Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I szkoły ponadpodstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia: oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej; oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły);
zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu - przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe

 od 11 lipca do 15 lipca 2024 r

do godz. 15.00

od 30 lipca do 1 sierpnia 2024 r.

do godz. 15.00

 8 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  16 lipca 2024 r.
do godz.12.00
2 sierpnia 2024 r.
do godz.12.00
9 Opublikowanie przez Małopolskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie.   do 18 lipca 2024 r. do 7 sierpnia 2024 r.

Przedmioty rozszerzone w poszczególnych klasach technikum

Klasa Przedmioty rozszerzone
technik budownictwa  fizyka
technik elektryk  język angielski, fizyka
technik informatyk  język angielski, informatyka
technik reklamy  język angielski
technik mechanik  język angielski, fizyka
technik spawalnictwa  język angielski, fizyka

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Klasa Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji
technik budownictwa język polski, matematyka, język obcy (najwyższa ocena), fizyka
technik elektryk język polski, matematyka, język obcy (najwyższa ocena), fizyka
technik informatyk język polski, matematyka, język obcy (najwyższa ocena), informatyka
technik reklamy język polski, matematyka, język obcy (najwyższa ocena), plastyka
technik mechanik język polski, matematyka, język obcy (najwyższa ocena), fizyka
technik spawalnictwa język polski, matematyka, język obcy (najwyższa ocena), fizyka
szkoła branżowa (z praktyką w szkole) język polski, matematyka, język obcy (najwyższa ocena), technika
szkoła branżowa (z praktyką u pracodawców) język polski, matematyka, język obcy (najwyższa ocena), technika

 Uwagi odnośnie zaświadczeń lekarskich o braku przeciwskazań do kształcenia w zawodzie

Bezpłatne badania lekarskie wykonuje na naszym terenie:
• Szpital Powiatowy w Limanowej, ul. Piłsudskiego 61 - rejestracja i informacja w zakresie organizacji badań pod nr tel. 536 526 445 w środy od godz. 7.15 - 9.00
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach, ul. Szpitalna 2 - rejestracja i informacja w zakresie organizacji badań pod nr tel. 12 273 02 72

Uwaga! Szkoła wystawia skierowanie na badanie lekarskie, które jest dedykowane do konkretnego zawodu. W przypadku gdy kandydat nie dostanie się do klasy, którą wybrał w pierwszej preferencji i dostanie się do klasy kształcącej w innym zawodzie należy pobrać ze szkoły nowe skierowanie. Sugerujemy więc aby w przypadku niepewności co do wyników rekrutacji wstrzymać się z badaniami lekarskimi, aż do upewnienia się do jakiej ostatecznie klasy zakwalifikował się kandydat.